Encyklopedie


Tar-Ciryatan

Ar-Balkumagân


Tar-Ciryatan byl dvanáctým králem Númenoru. Byl synem krále Tar-Minastira. Narodil se roku 1574 za války vládnoucí královny Tar-Telperiën. Jméno Ciryatan znamená quenijsky "Stavitel lodí". Známe také adûnajskou podobu jeho jména: Balkumagân, která má pravděpodobně stejný význam.

V mládí zažil velké události, kdy jeho otec Minastir vyslal roku 1700 do Středozemě velké vojsko na pomoc Gil-galadovi ve válce elfů se Sauronem, ale nevíme s jistotou, jestli se Ciryatan osobně zúčastnil.

S nástupem svého otce Tar-Minastira roku 1731 se Ciryatan sám stal dědicem trůnu.

Ciryatan byl nepokojný a proto se často vydával na daleké zámořské plavby na východ, na sever a na jih do Středozemě.

Roku 1800 se narodil Ciryatanův syn Atanamir.

Kolem roku 1800 začali Númenorejci, kteří v předchozí válce ochutnali skutečnou moc, zakládat stálé kolonie na pobřežích Středozemě. A změnili své přístavy v pevnosti, které se mohly stát opěrnými body moci Númenoru.

Roku 1869 se král Tar-Minastir vzdal žezla a říká se, že ho jeho syn Cirytan přinutil udělat to dříve, než by to byl učinil ze své svobodné vůle.

Tar-Ciratan jako král byl žádostivý bohatství, které mu mohla Středozem poskytnout. Proto postavil velkou flotilu lodí, které vyslal do Středozemě; jeho služebníci nutili obyvatele pobřeží Středozemě platit Númenorejcům daně a přiváželi na Númenor množství drahých kovů a drahokamů.

Právě za vlády Tar-Cirytana začali Númenorejci poprvé reptat proti zápovědi Valar, která jim zakazovala plout na západ na ostrov Tol-Eressëa a dál do Amanu, To byly první známky přicházejícího stínu a úpadku Númenoru.

Tar-Ciryatan byl posledním králem Númenoru, který se dobrovolně zřekl vlády ještě před svou smrtí. Učinil tak roku 2029, kdy Žezlo předal svému synovi, jenž pak vládl jako král Tar-Atanamir.

Tar-Ciryatan žil ještě šest let a zemřel roku 2035 ve věku 401 let.zpět