Encyklopedie


Minohtar


Minohtar byl gondorský generál z Anárionova rodu. Byl synem dcery králeCalimehtara. Roku 1944, když na Gondor přišel velký spojený útok Vozatajů a Haradských, byl velitelem Pravého křídla severní gondorské armády pod velením krále Ondohera, která pochodovala k Dagorladu vstříc hrozbě z východu. Předvoj vozatajů ale překvapili gondorské vojsko těsně u Morannonu, než se stačilo rozvinout v otevřeném poli a zaujmout plánované postavení. Král Ondoher i jeho syn Artamir byli zabiti a Minohtar, který s Pravým křídlem pochodoval za nimi, převzal velení armády. Podařilo se mu seskupit zbytky střední části armády k obraně severního pomezí Ithilienu. Vzkázal také Adrahilovi, veliteli Levého křídla, které se teprve blížilo, aby se vůbec nezapojoval do bitvy, ustoupil na jih a bránil přístup k Minas Anor v nejužším místě Ithilienu, případně se pokusil spojit s jižní armádou pod velením generála Eärnila. Minohtar sám využil času před příchodem hlavního voje Východňanů, aby se stáhnul z otevřené krajiny Morannonu do lesnatější oblasti na jihu, kde bylo výhodnější obranné postavení. Vozatajové byli rozjařeni z rychlého úspěchu a vtrhli do Ithilienu. V lesnaté zemi ale mohli uspořádaně postupovat pouze po cestě a jeden hluboký úvoz posloužil jako past, kde je Minohtar přepadl. Východňané ale měli stále velkou početní převahu a tak i přes výhodu terénu bylo Minohtarovo vojsko po mnoha hodinách obrany příštího dne nadobro rozdrceno a on sám zabit šípem. Rozprášené oddíly Gondorských pak ustoupily na jih za Adrahilem, zatímco velitel Východňanů zastavil postup a ve víře v konečné vítězství se utábořil a vystrojil hostinu.

Minohtar sice padl v bitvě a jeho vojsko bylo poraženo, přesto ale vykonal velký čin, protože díky jeho chrabrosti byl zdržen postup Vozatajů proti Minas Anor natolik, že mohl z jihu přijít na pomoc Eärnil (který předtím rozdrtil Haradské) a spolu s Adrahilem nečekaně přepadnout a zcela porazit hodující nepřátele v Bitvě u tábora. Kdyby nebyl Minohtar zahynul v boji, mohl být po smrti krále a jeho dvou synů jako jeho blízký příbuzný (syn jeho sestry) jedním z kandidátů na trůn.zpět