Písmo

Beleriandský mód tengwar


Tento mód, jak název napovídá, vznikl v Beleriandu v Prvním věku. Byl určený v prvé řadě pro zápis sindarštiny. Sindarština se sice původně psala pomocí Daeronových run (angerthas), ale Noldor, kteří přišli do Beleriandu, brzy vymysleli způsob, jak sindarštině přizpůsobit své tengwar.
Beleriandský mód je založen na quanta sarmë, tedy "plném zápisu", kdy jsou samohlásky psány samostatnými písmeny na rozdíl od klasického módu, kde jsou samohlásky reprezentovány pouze diakritickými znaménky tehtar nad písmeny. Je to proto, že pro jazyky jako sindarština diakritický způsob zápisu samohlásek není příliš vhodný. Tabulka níže ukazuje význam jednotlivých písmen v beleriandském módu na základě nápisů v tengwar napsaných v Pánu prstenů. Hvězdičkou jsou označeny neověřené, ale pravděpodobné významy.
Základní písmena
tyellë I.
tincotéma
II.
parmatéma
III.
calmatéma
IV.
quessetéma
1. tinco parma calma quesse
tinco t parma p calma c quesse -
2. ando umbar anga ungwe
ando d umbar b anga g ungwe *gw
3. súle formen aha hwesta
thúle th formen f harma ch hwesta -
4. anto ampa anca unque
anto dh ampa v anca - unque -
5. númen malta noldo nwalme
númen nn malta mm noldo *ng nwalme -
6. óre vala anna wilya
óre n vala m anna o vilya w
Poznámky k základním písmenům
 • ampa - ampa - koncové v se někdy v sindarštině přepisuje jako f, ale v tengwar se používá vždy písmeno ampa.
 • noldo - noldo představuje pravděpodobně ng pouze na konci slova, kde se nevyslovuje jako dvojice hlásek, ale jako jedna souhláska na způsob anglických slov sing nebo ring. V jiných případech se ng zapisuje pomocí písmene anga a nosovkové tehty: angatehta n (viz tehta
  níže).
Přídatná písmena
rómen arda lambe alda
rómen r arda *rh lambe l alda *lh
silme silme
nuquerna
esse esse
nuquerna
silme s silme nuquerna y esse - esse nuquerna -
hyarmen hwesta
sindarinwa
yanta úre
hyarmen h hwesta sindarinwa *hw yanta e úre u
osse vala gasdil
osse a valatehta s *mh nosič dlouhý nosič i halla '
Poznámky k přídatným písmenům
 • arda - ampa a alda - alda - použití těchto znaků v beleriandském módu není ověřené, ale víme, že se všeobecně často používaly pro zápis neznělého r (rh) a l (lh). Tyto hlásky se v sindarštině vyskytují a je třeba je nějakými znaky zapsat, takže je velmi pravděpodobné, že se pro ně používají právě arda a alda. Například: angatehta nossetehta wardaannathúle - ngaurhoth, aldaúretehta eóre - Lhûn.
 • hwesta sindarinwa - hwesta sindarinwa je, jak název napovídá, varianta písmene hwesta vytvořená speciálně pro sindarštinu a slouží pro zápis neznělého w, které se v sindarštině přepisuje jako hw. Například hwesta sindarinwayantasilmetinco
 • osse a nosič - tengwar představující samohlásky a a i se někdy zapisují s tečkou nad sebou, tedy ossetehta i a nosičtehta i. Tečka nemá žádný vliv na výslovnost, ale slouží pouze k tomu, aby nedošlo k záměně za jiné znaky (například ossenosič stojící vedle sebe by mohlo být zaměněno za anna).
  pro i je možné použít jak nosič, tak dlouhý nosič.
 • valatehta s - vala s háčkem dolů představuje změněnou výslovnost hlásky m, která se blíží v a přepisuje se jako mh ne ve všech verzích sindarštiny se ale tato hláska vyskytuje.
 • halla - gasdil (halla - tento znak může být použit ve slovech, kde původně bylo g, ale vlivem hláskových změn se přestalo vyslovovat.

Změny souhlásek

Zdvojené souhlásky
Pro nn a mm existují speciální znaky, númen a malta. Ostatní zdvojené souhlásky se musí zapisovat dvojicí znaků, např.: lambelambe - ll.
Nosovky
Vodorovná čára nebo jemná vlnovka nad písmenem značí, že před danou souhláskou předchází nosovka ze stejné sady, to znamená obyčejně n jen ve druhém sloupci v tabulce m. Například tincotehta n - nt, parmatehta n - mp, angatehta n - ng. Ale v případě složených slov, kde se vedle sebe dostane nosovka a další souhláska ze dvou různých částí slova, jsou zasány oddělenými písmeny, například óretinco spíše než tincotehta n. Příklad: thúlenosičtehta iangatehta nannalambe - Thingol, valanosičtehta iandotehta nyantaumbar - Mindeb, parmaosselambeosseóreandonosičtehta irómennosičtehta iyantalambe - palan-diriel.
Labializace
Tehta
označuje labializaci souhlásky, což se přepisuje jako následující w, například: andotehta w - dw, óretehta w - nw, rómentehta w - rw. Pro zápis hw se používá speciální písmeno hwesta sindarinwa. Kromě toho by podle logiky uspořádání základních hlásek bylo pravděpodobně možné použít ungwe pro gw, ale takové využití není nikde ověřené. gw je stejně tak dobře možné zapsat jako angatehta w.

Změny samohlásek

Samohlásky se v základní podobě zapisují jednotlivými písmeny: osse - a, yanta - e, nosič - i, anna - o, úre - u, silme nuquerna - y.
Dlouhé samohlásky
V přepise sindarštiny se rozlišuje dvojí délka samohlásek, označená buďto čárkou nebo cirkumflexem (stříškou), například ó a ô. Při zápisu v tengwar se tento rozdíl nezohledňuje a dlouhé samohlásky se vždy zapisují pomocí tehty
, například: tincoossetehta elambe - tâl, hyarmenyantatehta eóre - hên, andonosičtehta eóreyantaóre - dínen, lambeannathúlelambeannatehta erómennosičtehta iyantaóre - Lothlórien, umbarosserómenosseandoandoannatehta erómen - Barad-dûr, nosič valarómensilme nuquernatehta eanga - i mrýg.
Dvojhlásky
Dvojhlásky se zapisují různým způsobem podle toho, z jakých samohlásek se skládají:
 • Pro dvojhlásky končící na i se používá zápis, kdy se použije písmeno první samohlásky a i je symbolizováno dvěma tečkami nad ním: ossetehta í - ai, yantatehta í - ei, úretehta í - ui.
 • Dvojhláska au/aw se zapisuje s použitím výše tehty
  která symbolizuje -w stejně jako u souhlásek, tedy ossetehta w.
 • Další dvojhlásky se zapisují prostou kombinací písmen: osseyanta - ae, annayanta - oe. Stejný zápis je ale možný i pro výše zmíněné dvojhlásky.

Příklady textu

osseórenosičtehta erómenannaóre tincoyantatehta íthúleosseando nosič lambeossevala thúlenosičtehta iangatehta nannalambe osse andoosseyantarómenannaóre anna umbaryantalambeyantarómennosičtehta iosseandotehta n nosičtehta iúretehta íthúleosseando nosič thúlenosičtehta ivilya formenyantaosseóreannarómen
Aníron teithad i lam Thingol a Daeron o Beleriand iuithad i thiw Fëanor.
"Chci zapisovat jazyk Thingola a Daerona z Beleriandu s použitím Fëanorova písma."

ossenúmenannaóre yantaantoyantalambelambeyantaóre yantaandorómenanna hyarmennosičtehta i ossemaltayantaóre
formenyantanoldoossesilme óreannaangaannathúlerómennosičtehta ivala lambeossesilmetincoanna umbaryantathúle lambeossemaltayantaóre
Annon edhellen, edro hi ammen!
Fennas nogothrim, lasto beth lammen!


annatehta eóreyantaóre nosič yantasilmetincoyantalambe yantaandoossetehta íóre annatehta eharmayantaumbarnosičtehta ióre yantasilmetincoyantalambe osseórenosičtehta ivala
Ónen i-Estel Edain, ú-chebin estel anim.

Zdroj: Amanyë Tenceli

Zveřejněno: 2. listopad 2009
zpět