Gramatika

Přídavné jméno


Adjektiva v Quenye zpravidla končí na samohlásky -a a , občas také na souhlásku, zpravidla -n. Mnoho přídavných jmen se tvoří ze sloves nebo z podstatných jmen pomocí různých koncovek, obsahujících zmíněné -a nebo (například -arwa, -ima, -itë, -inqua, -ya a další). Příkladem adjektiv končících na -a jsou halla "vysoký", formenya "severní" (od númen "západ"), aldarwa "zalesněný, porostlý stromy" (od alda "strom"), fírima "smrtelný" (od fírë "smrt"), alcarinqua "skvělý, slavný" (od alcar "sláva"), alassëa "radostný" (od alassë "radost"). Z přídavných jmen na pak například carnë "červený", uruitë "ohnivý" (od urya- "hořet"), angamaitë "železnoruký" (vlastní jméno, od anga "železo"). Z adjektiv končících na -n je nejznámějším příkladem firin "mrtvý".

Číslo

Přídavná jména se na rozdíl od češtiny neskloňují v pádech, ale podobně jako v češtině musejí souhlasit v čísle s podstatným jménem, které popisují. Množné číslo se tvoří změnou koncovky -a -> , případně -> -i. Adjektiva končící na -ëa tvoří množné číslo koncovkou -ië a u těch, která končí na souhlásku, se pouze připojí koncovka -i. Aby to bylo jasnější, mlžeme si jako příklad uvést několik slovních spojení: halla mahtar "vysoký bojovník" -> hallë mahtari "vysocí bojovníci", formenya nórië "severní kraj" -> formenyë nórier "severní kraje", aldarwa tundo "zalesněný kopec" -> aldarwë tundor "zalesněné kopce", alassëa omentië "šťastné shledání" -> alassië omentier "šťastná shledání", uruitë ulundo "ohnivá příšera" -> uruiti ulundor "ohnivé příšery", carnë piuca "červená bobule" -> carni piucar "červené bobule", firin tirno "mrtvý strážce" -> firini tirnor "mrtví strážci".
Pro lepší přehlednost tedy ještě tabulka:
základní
zakončení
tvoření
množného čísla
příklad
-ahalla -> hallë
-icarnë -> carni
-ëa-iëalassëa -> alassië
-n-nifirin -> firini
Známý příklad je na začátku básně Namárië: laurië lantar lassi súrinen "jako zlato padají listy ve větru", kde je použito přídavné jméno laurëa "zlatý" v množném čísle laurië. Do slovný překlad by tedy byl asi "zlaté padají listy". Stejná věta by v jednotném čísle zněla laurëa lanta lassë súrinen, z čehož je dobře vidět, jak se v závislosti na čísle mění tvar přídavného jména, slovesa i podstatného jména.
U adjektiv se nerozlišují druhy množných čísel, takže ať už je podstatné jméno v duálu, plurálu a plurálu partitivu přídavné jméno s ním spojené bude mít stále stejný tvar.

Stupňování

Komparativ, tedy druhý stupeň přídavných jmen, se pravděpodobně tvoří pomocí samostatného slova lil "více". Například formenya "severní" -> lil formenya "severnější".
Pro superlativ, neboli třetí stupeň přídavných jmen, se používá předpona an-, takže například z calima "jasný, zářivý" vznikne ancalima "nejjasnější".

Skloňování jako u podstatného jména

Pokud to je zapotřebí, může přídavné jméno, podobně jako v češtině, zaujmout ve větě funkci podstatného jména. Na jeho základním tvaru se nic nemění, ale slovo se pak skloňuje jako normální podstatné jméno (viz článek o podstatných jménech). Takže například fírima "smrtelný" má za normálních okolností množné číslo fírimë. Může ale zaujmout funkci podstatného jména, tedy ve významu "smrtelník" - a potom se množné číslo tvoří jako u podstatného jména: fírimar "smrtelníci". To samé se týká i pádů, například ve větě macil caitanë lorna quenessë "meč ležel u spícího člověka" se lorna "spící", jakožto přídavné jméno neskloňuje, ale stejnou větu můžeme vyjádřit macil caitanë lornassë "meč ležel u spícího", kde už slovo lorna skloňujeme jako podstatné jméno, takže získá tvar lokativu.

Tvoření přídavných jmen - některé koncovky

koncovkaodvozuje se odvýznampříklad
-apodst. jm.základní koncovka přídavných jmen, používá se hlavně k jednoduchému odvozování od podstatných jmen končících na ëalassë "radost" -> alassëa "radostný"
-arwapodst. jm."mající"alda "strom" -> aldarwa "porostlý stromy"
podst. jm.poměrně zřídka používaná koncovka, mimo jiné u některých barevcarnë "červený";
lis "med" -> lissë "medový
-ëapodst. jm.viz -yaalda "strom" -> aldëa "zastíněný stromy"
-imasloveszpravidla ve významu "být schopen", "být náchylný" k něčemu, nebo "být charakteristický" něčímfir- "zemřít" -> fírima "smrtelný"
-inslovesve významu příčestí trpnéhofir- "zemřít" -> firin "mrtvý"
-inquapodst. jm.doslova "plný"alcar "sláva" -> alcarinqua "slavný, plný slávy"
-lórapodst. jm."bez" něčeho, "postrádající" něcoóma "hlas" -> ómalóra "němý, bezhlasý"
-rinpodst. jm.v adjektivech týkajících se národůElda "elf" -> Eldarin "elfský"
-vëapodst. jm."podobný"él "hvězda" -> elvëa "jako hvězda, podobný hvězdě"
-wapodst. jm.v podstatě tvar posesivu podstatného jména, který může fungovat jako přídavné jménoaran "král" -> aranwa "králův, královský"
-yapodst. jm.častá koncovka přídavných jmen, běžně používaná pro obecné odvozování od podstatných jmen. Pokud podstatné jméno končí na -a, koncovka *-aya se zkracuje na -ëaformen "sever" -> formenya "severní"


Zveřejněno: 9. říjen 2005
zpět