Citáty

Zde si můžete v angličtině i češtině přečíst některé zajímavé citáty z Tolkienových knih.
Pokud vás samotné napadá nějaký další pěkný citát, který tu ještě zahrnutý není, určitě se o něj můžete podělit v diskusním fóru, aby mohl být do tohoto přehledu také přidán.

I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve.Ani polovinu z vás neznám ani z poloviny tak, jak bych rád a méně než polovinu z vás mám rád aspoň z poloviny tak, jak si zasloužíte.
Bilbo
Do not meddle in the affairs of wizards, for they are subtle and quick to anger.Nepleť se do věcí čarodějů, protože jsou důmyslní a rychle se rozhněvají.
Gildor
Go not to the Elves for counsel, for they will say both no and yes.Nechoď se ptát elfů na radu, protože ti řeknou ano i ne.
Frodo
These are not holes. This is the great realm and city of the Dwarrowdelf. And of old it was not darksome, but full of light and splendour, as is still remembered in our songs.To nejsou žádné díry. Tohle je veliká říše a město Trpasluj. A kdysi tu nebývalo smutno, ale plno světla a lesku, jak se dodnes připomíná v našich písních.
Gimli
The lesson in caution has been well learned. But caution is one thing and weavering is another.Dobře sis vzal k srdci lekci o obezřetnosti. Obezřetnost je ale jedna věc a kolísavost druhá.
Aragorn
It's like this, if I've done any harm, I'm sorry indeed. But one thing drives out another, as you'l admit; and I'm a busy man.Totiž, jestli jsem něco vyvedl, opravdu mě to mrzí. Ale pro jedno člověk zapomíná na druhé, to jistě uznáte; a já mám pořád plno práce.
Ječmínek Máselník
But where shall I find courage? That is what I chiefly need.
Courage is found in unlikely places.
Ale kde najdu odvahu? Tu potřebuji nejvíc.
Odvaha se nachází na nepravděpodobných místech.
They seem a bit above my likes and dislikes, so to speak. They are quite different from what I expected - so old and so young, and so gay and sad, as it were.Zdá se mi, jako když elfové jsou trochu nad tím, aby se mi líbili nebo ne. Jsou docela jiní, než jsem čekal - tak staří a tak mladí, a tak veselí a tak smutní, víte.
Sam
But no living man am I. You look upon a woman. Éowyn I am, Éomund's daughter. You stand between me and my lord and kin. Begone, if you be not deathless! For living or dark undead, I will smite you, if you touch him.Ale já nejsem živý muž! Máš před sebou ženu. Jsem Éowyn, Éomundova dcera. Stojíš mezi mnou a mým pánem a příbuzným. Táhni, pokud nejsi nesmrtelný! Ať živý nebo temný nemrtvý, srazím tě, jestli se ho dotkneš.
Éowyn
I wish it need not have happened in my time, said Frodo.
So do I, said Gandalf, and so do all who live to see such times.
Rád bych, kdyby se to nebylo stalo zrovna za mých časů, řekl Frodo.
Já taky, řekl Gandalf, každý, kdo se takového času dožije.
There now! Where there's a whip there's a will, my slugs. Hold up! I'd give you a nice freshener now, only you'll get as much lash as your skins will carry when you come in late to your camp. Do you good. Don't you know we're at war?No vida! Když je bič, všechno jde, slimáčci. Držet krok! Pěkně bych vás občerstvil, ale však dostanete, co se do vás vejde, až přijdete pozdě do tábora. To vám udělá dobře. Nevíte, že jsme ve válce?
skřetí poháněč v Mordoru
I am a messenger of the King. You are speaking to the King's friend and one of the most renowned in all the lands of the West. You are a ruffian and a fool. Down on your knees in the road and ask pardon, or I'll set this troll's bane in you!Já jsem posel krále. Mluvíš s královým přítelem a s jedním z nejproslulejších lidí na celém Západě. Jsi darebák a hlupák. Klekni na kolena tady na silnici a pros za odpuštění, nebo do tebe vrazím tuhle obří zhoubu!
Pipin
Hither shall the flowers of simbelmynë come never unto world's end. Nine mounds and seven there are now green with grass, and through all the long years he has lain at the door that he could not unlock. Whither does it lead? Why would he pass? None shall ever know!Sem nikdy do konce světa nepřijdou květy simbelmynë. Devět a sedm mohyl se už zelená trávou a on tu celé ty dlouhé roky leží u dveří, které nemohl odemknout. Kam vedou? Proč tam chtěl vejít? To se nikdy nikdo nedoví!
Aragorn
All right, all right! That's quite enough. I don't want to hear no more. No welcome, no beer, no smoke and a lot of rules and orc-talk instead. I hoped to have a rest, but I can see there's work and trouble ahead. Let's sleep and forget it till morning!No tak, no tak! To úplně stačí. Já už víc slyšet nechci. Žádné uvítání, žádné pivo, žádné kouření a místo toho spousta předpisů a skřetích řečí. Doufal jsem, že si odpočinu, ale vidím, že nás čeká práce. A mrzutosti. Pojďme se na to vyspat a do zítřka na to zapomeňme!
Sam
Do not scorn pity that is the gift of a gentle heart.Neopovrhuj soucitem, který je darem ušlechtilého srdce.
Faramir
There is no real going back. Though I may come to the Shire, it will not seem the same; for I shall not be the same.Nejde se doopravdy vrátit. Přijedu sice do Kraje, ale nebude mi připadat stejný, protože já nebudu stejný.
Frodo
Now at any rate he is as bad as an Orc, and just an enemy. He deserves death.“
„Deserves it! I daresay he does. Many that live deserve death. And some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be too eager to deal out death in judgement. For even the very wise cannot see all ends.
Vždyť není o nic lepší než skřet a je prostě nepřítel. Zaslouží smrt.“
„Zaslouží! To asi ano. Spousta těch, co žijí, zaslouží smrt. A někdo umírá a zasluhuje život. Můžeš mu ho dát? Proto nevynášej příliš horlivě rozsudky smrti. Protože ani ti nejmoudřejší nedohlédnou do všech konců.
Frodo, Gandalf
It is sad that we should meet only thus in the ending. For the world is changig: I feel it in the water, I feel it in the earth, and I smell it in the air. I do not think we shall meet again.Je smutné, že se setkáváme až takhle na konci. Svět se přece mění: cítím to ve vodě, cítím to v půdě, cítím to ve vzduchu. Myslím, že se už nesetkáme.
Stromovous
This quest may be attempted by the weak with as much hope as the strong. Yet such is oft the course of deeds that move the wheels of the world: small hands do them because they must, while the eyes of the great are elsewhere.O tento úkol se může pokusit slabý stejně jako silný. A přece se často světodějné skutky odehrávají tak: malé ruce je konají, protože musí, zatímco oči velkých jsou obráceny jinam.
Elrond
Your Ladyship, all we want is light and water: Just clean water and plain daylight, better than any jewels, begging your pardon.Paní, jediné, po čem toužíme, je světlo a voda; jenom čistá voda a obyčejné denní světlo, ty jsou lepší než všecky klenoty, jestli prominete.
Sam
Now come, you filth! You've hurt my master, you brute, and you'll pay for it. We're going on; but we'll settle with you first. Come on, and taste it again!Tak pojď, ty mrcho! Poranila jsi mi pána, ty potvoro, a za to zaplatíš. Půjdeme dál, ale nejdřív si to vyřídíme s tebou. Tak pojď!
Sam
Elves seldom give unguarded advice for advice is a dangerous gift, even from the wise to the wise and all courses may run ill.Elfové zřídka dávají jednoznačné rady, protože rada je nebezpečný dar i od moudrého moudrému a každá cesta může vést ke špatnému konci
Gildor
A traitor may betray himself and do good that he does not intend.Zrádce může někdy zradit i sebe samého a vykonat dobro, které nezamýšlel.
Gandalf
All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost; the old that is strong does not wither, deep roots are not reached by the frost. From the ashes a fire shall be woken, a light from the shadows shall spring; renenwed shall be blade that was broken, the crownless again shall be king.Ne každé zlato třpytívá se, ne každý, kdo bloudí je ztracený. Stáří, když silné je, neohýbá se, mráz nespálí hluboké kořeny. Z popela oheň znovu vzplane, ze stínů světlo vzejde náhle, až zkují ostří polámané, nekorunovaný zase bude králem.
Aragorn
If more of us valued food and cheer and song above hoarded gold, it would be a merrier world.Kdyby si víc našinců dovedlo cenit jídlo a veselí a zpěv nad nahromaděné zlato, svět by byl radostnější.
Thorin
His house was perfect, whether you liked food, or sleep, or work, or story-telling, or singing, or just sitting and thinking, best, or a pleasant mixture of them all.Jeho dům byl dokonalý, ať už jste dávali přednost jídlu či spánku či práci či vyprávění historek či zpěvu či prostému posedění a přemýšlení, nebo příjemné směsici toho všeho dohromady.
I do not love the bright sword for its sharpness, nor the arrow for its swiftness, nor the warrior for his glory. I love only that which they defend.Nemiluji jasný meč pro jeho ostrost, ani šíp pro jeho rychlost, ani válečníka pro jeho slávu. Miluji pouze to, co brání.
Faramir
Still round the corner there may wait a new road or a secret gate; and though I oft have passed them by, a day will come at last when I shall take the hidden paths that run west of the Moon, east of the Sun.Za rohem třeba připravená je zlatá brána otevřená; a třeba jsem ji často míjel, přišel den, abych před ni přijel, a dám se skrytou pěšinou tam za sluncem a za lunou.
Frodo
Like a shaft, clear and cold, the thought pierced him that in the end the Shadow was only a small and passing thing: there was light and high beauty for ever beyond its reach.Jako jasný a chladný paprsek jím projela myšlenka, že stín je koneckonců věc malá a pomíjivá: že světlo a vznešená krása trvají a Stín na ně nikdy nedosáhne.
Never is too long a word even for me.Nikdy je příliš dlouhé slovo i pro mne.
Stromovous
A man that flies from his fear may find that he has only taken a short cut to meet it.Člověk, který utíká před tím, čeho se bojí, někdy shledá, že si k tomu jen zkrátil cestu.
Where will wants not, a way opens.Kde vůle neschází, cesta se nachází.
Éowyn
He that breaks a thing to find out what it is has left the path of wisdom.Ten, kdo rozláme věc, aby zjistil, co je zač, opustil cestu moudrosti.
Gandalf
Do you wish me a good morning, or mean that it is a good morning whether I want it or not; or that you feel good this morning; or that it is a morning to be good on?Přejete mi tím dobré jitro, nebo máte na zřeteli, že dnešní jitro je dobré, ať už já o to stojím nebo ne, či že se dnes ráno cítíte dobře sám, anebo že je jitro jako stvořené, aby byl člověk dobrý?
Gandalf
All your words are but to say: you are a woman, and your part is in the house. But when the men have died in battle and honour, you have leave to be burned in the house, for the men will need it no more. But I am of the House of Eorl and not a serving-woman. I can ride and wield blade, and I do not fear either pain or death.Všemi slovy říkáš jen jedno: jsi žena a tvoje úloha je v domácnosti. Ale až muži se ctí padnou v bitvě, smíš se dát v domě upálit, protože muži už jej potřebovat nebudou. Já jsem ale z Eorlova rodu, a ne služka. Dovedu jezdit a zacházet s mečem a nebojím se bolesti ani smrti.
Éowyn
May the wind under your wings bear you where the sun sails and the moon walks.Ať vás vítr pod vašimi křídly nese tam, kam pluje slunce a kráčí měsíc!
Gandalf
Hobbits really are amazing creatures. You can learn all that there is to know about them in a month, and yet after a hundred years, they can still surprise you.Hobiti jsou opravdu úžasná stvoření, jak jsem už říkal. Za měsíc víš o jejich zvycích první poslední, a přece tě po stu letech zase překvapí.
Gandalf
Good and evil have not changed since yesteryear, nor are they one thing among Elves and another among Men. It is a man's part to discern them, as much in the Golden Wood as in his own house.Dobro a zlo se od včerejška nezměnily, a nejsou různé pro elfy a trpaslíky a lidi. Je úlohou člověka rozlišit je ve Zlatém lese stejně jako doma.
Aragorn